Telefon  +48 60 937 33 39

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia sprzętu

Przy wynajmie sprzętu pobierana jest kaucja zwrotna (indywidualna dla każdego sprzętu). 

 

REGULAMIN NAJMU

§ 1.

Mar-Tech Marek Kowalów oddaje do użytkowania wymienione w umowie narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. Wynajmujący udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wydaje Najemcy przedmiot najmu sprawny pod względem technicznym.


  § 2.

Najemca zobowiązuje się do zapoznania z instrukcją obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. Wynajmujący zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwracanego sprzętu oraz wstrzymania kaucji.

W  przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego nieprawidłowego stanu Przedmiotu Najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztem naprawy przedmiotu najmu opartym na stawce obowiązującej w serwisie Wynajmującego.

Najemca zobowiązany jest uregulować powyższy koszt w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznym koszcie naprawy.


§ 3.
Przedmioty najmu nie są ubezpieczone od kradzieży i uszkodzeń u najemcy.

Najemca zobowiązany jest do pokrycia strat w wysokości wartości przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty.

W przypadku utraty przedmiotu najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu Wynajmującego oraz organy ścigania.  


§ 4.

Za zwrot przedmiotu najmu uważać będzie się jedynie oddanie Wynajmującemu przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty.

Termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez Rental Wrocław oraz wystawienie przez niego paragonu lub faktury VAT.


    § 5.

Najemca nie może przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną utratę lub uszkodzenie.


  § 6.

1.Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a. Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem;

b. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie;

c. Najemca zalega 7 dni z zapłatą czynszu najmu;


   § 7.

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.


§ 8.

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilne


§9.

Klientom wynajmującym w systemie Sanha, zwlekającym z opłatą należności powyżej 21 dni roboczych po wymaganym terminie zostaną cofnięte rabaty.